1. W przypadku wady zakupionego towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta albo dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy: – z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.); – z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na podstawie Kodeksu cywilnego.

2. Sklep terminex-sklep.pl istnieje pod firma P.H. TERMINEX M.SZYMANIK M.WASYLUK SP.J z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 64 w Szczecinie 70-479 wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego NIP 8520023537, REGON 810578309 zwana dalej Gwarantem zapewnia, ze produkt sklepu terminex-sklep.pl jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

3. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

4. Okres gwarancji na produkty sklepu terminex-sklep.pl wynosi 24 miesiące dla konsumentów i 12 miesięcy dla firmy, licząc od daty wydania kupującemu towaru.

5. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnię wynikających z niniejszej gwarancji.

7. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez kontakt na adres email: biuro@terminex-sklep.pl W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

8. Koszt dostawy do serwisu Gwaranta ponosi kupujący. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie ponosi Gwarant.

9. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.

10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

11. Gwarancja nie obejmuje:

– rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy nabywcy;
– roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
– obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;
– uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych śródków chemicznych;
– produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;
– zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;
12. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

13. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw bądź zmian konstrukcyjnych produktu.

14. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

15. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnię nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wishlist 0
Continue Shopping
X